/ / Сосковчето

"Сосковчето"

Обявен за резерват със заповед № 508 от 28.03.1968. Площта му е 177.50 хектара. Резерватът е разположен на територията на община Смолян. Създаден е с цел опазване на вековни смърчови гори, красиви пейзажи, водопади и местообитания на животни. Територията му е изключителна държавна собственост. “Сосковчето” се управлява и охранява от Регионалната инспекция по околната среда и водите - Смолян
Резерватът е с планински релеф. Разположен е в Перелишко-Преспанският дял на Западни Родопи, на надморска височина между 1400 и 1700 метра.
Смърчовите гори в “Сосковчето” се определят като “Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)” - според класификацията на природните местообитания по НАТУРА 2000.
Съгласно закона за защитените територии в резервата е забранена всяка човешка дейност с изключение на охраната му и преминаване през пътека за посетители.
С цел популяризиране на природните дадености в резерват “Сосковчето” е изградена пътека за посетители, финансирана от Министерството на околната среда и водите. Пътеката се нарича “Каньона на водопадите” и е с дължина 6 км, които се преминават за около 3:30 часа. Цялото трасе е трайно обозначено, обезопасено и преминава около различни природни забележителности, към които има информационни табели.
Началната точка на пътеката е в местността Арнаудското, намираща се на около 5 км от пътя Смолян – Стойките. На това място, сред открита местност, е изграден подслон и огнище.
След началото си пътеката продължава през смърчови гори като на места се разкриват разнообразни скални блокове, които в резултат на изветрянето на риолитите са придобили разнообразни форми: “Ритлите”, “Редените камъни”.
Следващ обекти по пътеката е “Вековният бук”. Дървото е с диаметър 4,20 м. До него е обособено място за отдих и огнище.
Следва “Панорамната площадка” – от която се открива красива гледка към характерен родопски пейзаж и към град Смолян.
Вървейки по пътеката се преминава през малки, но красиви водопади “Ропката”, “Казаните”, “Сърцето”, “Каскадите”, “Орфей”. Водопадът “Орфей” е най-големият с пад от над 60 метра.

Източник: РИОСВ - Смолян